Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2011

kolorowanka
W sieci można udawać wszystko, z wyjątkiem tego, co się naprawdę liczy. Nie możesz udawać inteligencji, poczucia humoru ani błyskotliwości... złośliwości, przewrotności, ani całej reszty twojej paskudnej, fascynującej osobowości.
— Antonina Liedtke- CyberJoly Drim
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi
kolorowanka
9246 dd5b
Reposted fromgusta-blu gusta-blu
kolorowanka
9281 7312
Reposted fromjorjkyuriuss jorjkyuriuss
kolorowanka
Albo zapomniałem zakręcić kran,
albo mieszkanie było sentymentalne.

Zawsze myślałem, że jest twarde.
Nie myślałem, że będzie płakać.

Kiedy ludzie płaczą, po prostu
dajesz im chusteczkę.

Kiedy płacze dom, masz mnóstwo
ciężkiej pracy.
— Chungking Express
Reposted fromfreakish freakish
kolorowanka
kolorowanka
kolorowanka
9418 7dbc
Reposted frommychalyna mychalyna
kolorowanka
Play fullscreen
Skandal! Video von William und Kates Hochzeit geleakt!
Reposted fromgemuese gemuese

April 17 2011

kolorowanka
6280 c828
Reposted fromdrozdzi drozdzi
kolorowanka
Reposted frommijama mijama viafischi fischi
kolorowanka
create the music. by clicking the squares.
Reposted fromfischi fischi viabatgirl batgirl
kolorowanka
6329 a450
Reposted frombatgirl batgirl
kolorowanka
5690 4108
Reposted frombatgirl batgirl
kolorowanka
Reposted frommajesty majesty viabatgirl batgirl
kolorowanka
4500 0091
Reposted frombatgirl batgirl
kolorowanka
Play fullscreen
Reposted frombatgirl batgirl
kolorowanka
5960 d9cd
Reposted frombatgirl batgirl
kolorowanka
1634 f05d
Reposted frombatgirl batgirl
kolorowanka
kolorowanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl